školné

ŠkolnÉ pro školní rok 2023/2024

Úplatu za vzdělávání stanovuje vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, novela školského zákona, zákona č. 178/2016 Sb.

Výše úplaty:
600,- Kč/ měsíc

Úplata za vzdělávání za kalendářní měsíc je splatná do 15. v měsíci na účet MŠ,                             
č.ú.: KB 107-503750217/0100.

Od úplaty je osvobozen zákonný zástupce: 

         a) dítěte, pro které platí na základě novely školského zákona, zákona č. 178/2016 Sb. s účinností od září 2017 povinné předškolní
              vzdělávání od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku do zahájení povinné školní docházky.

         b) který pobírá opakující se dávku v hmotné nouzi

         c) nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči

         d) kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo

         e) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče. 

 

Pokud tuto skutečnost prokáže ředitelce mateřské školy, osvobození od úplaty je platné od 1. dne kalendářního měsíce, ve kterém plátce nárok na osvobození od úplaty ředitelce školy prokáže.