projekty

Místní akční plán vzdělávání ve městě Brně IV

Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně IV“ (MAP Brno IV) navazuje na probíhající projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně III“ a předcházející projekty. Cílem projektu MAP Brno IV je aktualizovat a dále rozšířit stávající Místní akční plán rozvoje vzdělávání (MAP) ve městě Brně. Projekt podpoří pokračování společného plánování škol a dalších subjektů a společných aktivit v oblasti vzdělávání dětí a žáků do 15 let v území ORP.

Předpokládané maximální celkové náklady i způsobilé výdaje projektu jsou ve výši 35 179 950,00 Kč. Dotace by měla dosáhnout výše maximálně 33 420 952,50 Kč, tj. 95 % způsobilých výdajů projektu. Finanční spoluúčast města Brna se předpokládá ve výši
maximálně 1 758 997,50 Kč (5 % ze způsobilých výdajů projektu). Předpokládané období realizace projektu je prosinec 2023
až prosinec 2025.

Erasmus +

Škola je zapojena do programu ERASMUS+ a je členem konsorcia statutárního města Brna.

Personální podpora a inovativní vzdělávání dětí pro MŠ Oříšek

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0002717

Celková výše dotace: 373 547,-  Kč

Po úspěšném absolvování projektů OPVVV – Šablony I, II a III jsme se opět zapojili do projektu OP Jan Amos Komenský


Cílem projektu je poskytnout personální podporu – školního asistenta mateřským školám. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem, resp. dětem, u kterých je předpoklad, že budou ohroženy školním neúspěchem po jejich nástupu do základní školy.

Dalším cílem je podpora a rozvoj znalostí a dovedností dětí v MŠ a jejich podpora znalostí a dovedností s využitím inovativních forem vzdělávání prostřednictvím netradičních vzdělávacích metod a strategií, které vedou děti k rozvoji kreativity, talentu a samostatnosti. Aktivita dále cílí na snižování předčasných odchodů ze vzdělávání pro děti ohrožené školním neúspěchem s cílem jejich motivace ke vzdělávání, identifikace jejich talentu a zprostředkování vzdělávání zábavnou formou.

V rámci projektu dojde také k podpoře profesního růstu pracovníků ve vzdělávání MŠ (včetně ostatních pracovníků ve vzdělávání) pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

Místní akční plán vzdělávání ve městě Brně III

Statutární město Brno realizuje od 1. 9. 2022 projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně III“ (MAP Brno III), registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023117.

Cílem projektu je navázat na úspěšné aktivity předcházejícího projektu MAP Brno a dále je rozvinout. Projekt řeší aktualizaci strategického dokumentu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně“ a jeho cílem je zvyšování kvality předškolního vzdělávání, rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti na základních školách a rozvoj potenciálu každého dítěte a žáka. Projekt se také zabývá kvalitou základního uměleckého vzdělávání, vzděláváním v oblasti přírodních věd a polytechniky, vzděláváním nadaných dětí a žáků a podporou talentu.

 

Národní plán obrody - Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace

Od roku 2022 v rámci Národního plánu obnovy připravuje MŠMT poskytnutí finančních prostředků na digitální technologie pro školy. Prostředky na realizaci NPO budou České republice poskytnuty z Evropské unie prostřednictvím Nástroje pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility) a to v průběhu let 2021 – 2026. 

Finanční prostředky budou školám sloužit na:
– digitální učební pomůcky
– pro rozvoj informatického myšlení a digitálních kompetencí
– pro prevenci digitální propasti pro znevýhodněné žáky
– jako metodická podpora školám

V rámci uvedeného projektu byl naši organizaci schválen příspěvek ve výši 18.400,- Kč na učební pomůcky pro rozvoj informatického myšlení a digitální kompetence.

Více o projektu: https://www.edu.cz/npo/

Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně

V podzimních měsících r. 2015 statutární město Brno zpracovalo v rámci výzvy OP VVV č. 02_15_007 Inkluzivní vzdělávání projektovou žádost „Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání v městě Brně“, která byla MŠMT předložena v prosinci 2015. Hodnotící proces byl ukončen 27. 5. 2016, kdy hodnotící komise MŠMT doporučila projekt k financování. Od 1. ledna 2017 tedy bude statutární město Brno realizovat tříletý projekt s názvem „Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně“ v hodnotě téměř 70 000 000 Kč. Nositelem projektu je odbor školství, mládeže a tělovýchovy. Do projektu, jehož cílem je plošná podpora předškolního vzdělávání ve městě Brně a zvýšení proinkluzivnosti mateřských škol, je zapojeno 137 mateřských škol zřizovaných městem/městskými částmi a dále 4 organizace, které v Brně provozují neformální předškolní kluby zejména pro děti ze sociálně vyloučeného prostředí.

Po dobu realizace projektu budou na všech zapojených mateřských školách vytvořeny pozice školních asistentů, kteří podpoří pedagogy v přímé práci s dětmi. Personální podpora mateřských škol mj. umožní realizaci odborného vzdělávání a zvyšování odborné kvalifikace pedagogických pracovníků mateřských škol. Pedagogičtí pracovníci zapojených mateřských škol absolvují vzdělávání v oblasti metod podporujících inkluzivní vzdělávání, v metodách pro práci s dětmi s potřebou podpůrných opatření v oblasti prevence řečových vad.

Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně

Statutární město Brno zahájilo 1. ledna 2020 realizaci projektu „Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně“, registrační číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0013630. Projekt je spolufinancován z Operačního programu Výzkum, vývoj vzdělávání (OP VVV) a jeho celkové náklady dosahují téměř 100 000 000 Kč. Spoluúčast města Brna představuje 5% rozpočtu.

Projekt potrvá tři roky do 31. 12. 2022 a do jeho realizace jsou zapojeny všechny mateřské a základní školy zřizované městem Brnem a jeho městskými částmi, tři partnerské školy jiných zřizovatelů a šest organizací neformálního vzdělávání.

Cílem projektu je navázat na úspěšné aktivity plošných projektů „Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně“ a „Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně“, které statutární město Brno realizovalo v letech 2017 – 2019 na podporu základních a mateřských škol, a podpořit školy i v dalším období.  V projektu probíhá několik aktivit, z nichž nejrozsáhlejší je doučování žáků úspěšně navazující na mentorskou práci, která na brněnských školách probíhá již od září 2014 a která je vysoce ceněna školami, rodiči i samotnými žáky. Doučování a mentorská práce se žáky probíhají na zapojených základních školách a ve čtyřech organizacích neformálního vzdělávání.