ochrana osobních údajů

Informační memorandum ke zpracování osobních údajů MŠ Oříšek

Zásady zpracování osobních údajů žáků školy a jejich zákonných zástupců

Informační povinnost ve smyslu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (GDPR)

1. Totožnost a kontaktní údaje správce

Mateřská škola Oříšek Brno, Drozdí 210/2c, příspěvková organizace
IČO: 72547324
Drozdí 210/2c, 621 00 Brno
Telefon: 541 210 936
E-mail: msorisekbrno@email.cz


2. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

LAWYA data protection, s.r.o.
Březinova 746/29, 616 00 Brno
Tel.: +420 770 606 081
E-mail: silhankova@lawya.cz


3. Účely zpracovaní, pro které jsou osobní údaje určeny a právní základ pro zpracovaní

Subjektem údajů jsou děti účastníci se přijímacího řízení, následně děti účastníci se předškolního vzdělávání a jejich zákonní zástupci. Případně rovněž osoby zmocněné k vyzvedávání.

Účelem zpracování je zejména zajištění přijímacího řízení, zajištění předškolního vzdělávání, odvolání proti nepřijetí dítěte, poskytování či zajištění stravování, plnění evidenčních povinností, komunikace se zákonnými zástupci, poskytování informací orgánům veřejné moci, publikace fotografií nebo audiovizuálních záznamů dítěte na webových stránkách školy a sociálních sítích. Dále například organizace a zajišťování vzdělávacích programů a akcí školy.

Právním základem je zejména zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů a vyhláška 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Přijímací řízení probíhá dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Právním základem pro zpracování je rovněž souhlas zákonných zástupců se zpracováním osobních údajů dítěte.


4. Kategorie zpracovávaných údajů a zdroje údajů

Identifikační údaje, kontaktní údaje, údaje o vzdělání dítěte, údaje o komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci, základní charakteristiky žáka (př. věk, výška, váha), sociálně-demografické charakteristiky, behaviorální, znalostní, dovednostní a psychosociální charakteristiky dítěte. Údaje o zdravotním stavu dítěte.

Zdrojem údajů jsou zejména zákonní zástupci dítěte.


5. Oprávněné zájmy správce nebo třetí strany v případě, že je zpracovaní založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f)

Na základě oprávněného zájmu škola zpracovává údaje zákonných zástupců dítěte, pokud se jedná o údaje nad rámec rozsahu stanoveného školským zákonem pro účely vedení školní matriky.


6. Případné příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů

Osobní údaje žáků mohou být předány na základě povinnosti ukládané škole právním předpisem. Osobní údaje rovnou mohou být předány zpracovateli, například externímu dodavateli služby (poskytovateli mimoškolních aktivit), provozovateli ubytovacího zařízení (při organizování školky v přírodě) a podobně.


7. Případný úmysl správce předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci

Osobní údaje žáků ani zákonných zástupců nebudou předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci.


8. Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo kritéria použitá pro stanovení této doby

Škola ukládá osobní údaje v souladu se lhůtami stanovenými zejména školským zákonem a zákonem o archivnictví.


9. Poučení o právech subjektů údajů

Subjekt údajů má právo požadovat od správce přístup k osobním údajům.

Subjekt údajů má právo na opravu a výmaz osobních údajů.

Subjekt údajů má právo žádat omezení zpracování a má právo vznést proti zpracování námitku.

Subjekt údajů má rovněž právo na přenositelnost údajů.

Subjekt údajů má v případě poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů právo souhlas kdykoliv odvolat, tím není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz


10. Upozornění, zda je poskytování osobních údajů zákonným či smluvním požadavkem a poučení ohledně možných důsledků neposkytnutí těchto údajů

Poskytnutí osobních údajů je zákonným požadavkem. Tam, kde je vyžadován souhlas, nemusí být poskytnut. Poskytnutí souhlasu je vždy dobrovolné.


11. Upozornění na provádění automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilovaní

Škola jako správce neprovádí automatizované individuální rozhodování ani profilování.